Titel I – Algemene bepalingen en werkzaamheden en diensten

Artikel 1 – Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, inschrijving, offerte, overeenkomst tussen Van Leijen Overheidsrecht (hierna te noemen: »Van Leijen Overheidsrecht«) en een opdrachtgever (hierna te noemen: »Opdrachtgever«) waarop Van Leijen Overheidsrecht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Evenzo zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden die Van Leijen Overheidsrecht uitvoert voor een opdrachtgever en voor werkzaamheden waartoe door Van Leijen Overheidsrecht derden worden ingeschakeld.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Wijzigingen in een tussen partijen te sluiten overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Van Leijen Overheidsrecht zijn overeengekomen.
 4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk in rechte nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Leijen Overheidsrecht en Opdrachtgever zullen alsdan en desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Van Leijen Overheidsrecht niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Leijen Overheidsrecht in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden.
 2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod of de offerte Van Leijen Overheidsrecht heeft bereikt; uit de acceptatie moet blijken dat Opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 4. Van Leijen Overheidsrecht kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijs of prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst door Van Leijen Overheidsrecht te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 6. Indien in de acceptatie van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte of aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het derde lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand, indien Van Leijen Overheidsrecht aan Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Indien aanvaarding door Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Van Leijen Overheidsrecht daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Leijen Overheidsrecht anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Leijen Overheidsrecht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, offertes en gesloten overeenkomsten gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Van Leijen Overheidsrecht en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn of specifieke datum overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Van Leijen Overheidsrecht derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Van Leijen Overheidsrecht dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Van Leijen Overheidsrecht zal bij haar werkzaamheden in acht nemen de zorg van een goed opdrachtnemer.
 4. Van Leijen Overheidsrecht heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Van Leijen Overheidsrecht of door Van Leijen Overheidsrecht ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Van Leijen Overheidsrecht of door Van Leijen Overheidsrecht ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Van Leijen Overheidsrecht is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Leijen Overheidsrecht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Leijen Overheidsrecht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van Leijen Overheidsrecht worden verstrekt. Op Van Leijen Overheidsrecht rust geen verplichting om zelfstandig onderzoek te verrichten naar de juistheid van dergelijke gegevens en/of mededelingen of naar (andere) omstandigheden, van belang voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Leijen Overheidsrecht zijn verstrekt, heeft Van Leijen Overheidsrecht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Van Leijen Overheidsrecht ter beschikking heeft gesteld. Van Leijen Overheidsrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Leijen Overheidsrecht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Van Leijen Overheidsrecht zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Van Leijen Overheidsrecht gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Van Leijen Overheidsrecht, die direct of indirect daardoor is ontstaan.
 11. Indien Van Leijen Overheidsrecht met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Van Leijen Overheidsrecht niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, etcetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever, die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW, gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Van Leijen Overheidsrecht
  a.  alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  b.  indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Van Leijen Overheidsrecht rustende verplichting ingevolge de wet;
  c.  indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  d.  of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Van Leijen Overheidsrecht is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, dan wel de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten te staken, indien
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. na het sluiten van de overeenkomst Van Leijen Overheidsrecht ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of
  c. indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Van Leijen Overheidsrecht kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Van Leijen Overheidsrecht bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Leijen Overheidsrecht kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Van Leijen Overheidsrecht op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Leijen Overheidsrecht de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Van Leijen Overheidsrecht tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Van Leijen Overheidsrecht gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van Leijen Overheidsrecht gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Leijen Overheidsrecht, zal Van Leijen Overheidsrecht in overleg met en op verzoek van Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Van Leijen Overheidsrecht extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Leijen Overheidsrecht anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Leijen Overheidsrecht vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Van Leijen Overheidsrecht op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds door Van Leijen Overheidsrecht zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 3 weken dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, op een door Van Leijen Overheidsrecht aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders door Van Leijen Overheidsrecht aangegeven. Van Leijen Overheidsrecht is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een vergoeding van € 47,50 administratiekosten per betalingherinnering verschuldigd, alsmede een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Van Leijen Overheidsrecht heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van Leijen Overheidsrecht kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Leijen Overheidsrecht kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van twee weken, is Van Leijen Overheidsrecht bevoegd de tussen partijen gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 5. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Van Leijen Overheidsrecht echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Titel II – bijzondere bepalingen inzake cursussen

Artikel 6 – Toepasselijkheid

De bepalingen in deze titel zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Van Leijen Overheidsrecht betreffende de deelname aan cursussen, zijnde opleidingen, modulen, cursussen en trainingen.

Artikel 7 – Totstandkoming van de overeenkomst door inschrijving

 1. In afwijking van artikel 3, eerste en tweede lid, komt een overeenkomst ten behoeve van deelname aan een cursus eerst tot stand door inschrijving.
 2. Onder inschrijving wordt verstaan: de toezending van een door een opdrachtgever ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of e-mailbericht, waarin deze zich aanmeldt als deelnemer aan een cursus of door een door Van Leijen Overheidsrecht en een opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging.
 3. Onder een opdrachtgever, zoals in lid 2 bedoeld, kan ook worden verstaan: een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger van een opdrachtgever, die een medewerker van de opdrachtgever aanmeldt als deelnemer aan een cursus, als een deelnemer zelf.
 4. Inschrijving kan ook geschieden door invulling en digitale toezending van een inschrijfformulier dat op een website van Van Leijen Overheidsrecht staat. In plaats van ondertekening verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden.
 5. Na inschrijving dient een opdrachtgever het verschuldigde cursusgeld te voldoen binnen 3 weken na facturering op de door Van Leijen Overheidsrecht aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Bij niet of niet tijdige betaling is een opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 3 weken dagen na factuurdatum. Daarnaast is Van Leijen Overheidsrecht gerechtigd de ingeschreven deelnemer uit te sluiten van deelname aan de cursus. De opdrachtgever wordt hiervan in kennis gesteld.
 7. Voor het overige zijn de bepalingen van artikel 5 onverkort ook van toepassing op alle overeenkomsten met Van Leijen Overheidsrecht, zoals bedoeld in deze titel, voor zover niet strijdig met het uitgangspunt, zoals verwoord in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8 – Annulering

 1. Een opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren, dan wel om een andere deelnemer aan de cursus te laten deelnemen, dan oorspronkelijk ingeschreven, met inachtneming van de navolgende leden.
 2. Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de betreffende cursus brengt Van Leijen Overheidsrecht daartoe een opdrachtgever administratiekosten van € 75,- per annulering in rekening. Bij annulering tot vier weken voor de datum van de cursus is de opdrachtgever verplicht 60% van het cursusgeld te betalen, daarna 100%.
 3. Bij (60% of 100%) betaling van het cursusgeld én annulering, behoudt de opdrachtgever – behoudens gebruikmaking van het volgende lid – recht op toezending van het desbetreffende cursusmateriaal.
 4. Bij of in plaats van annulering is de opdrachtgever eveneens gerechtigd de deelnemer of een andere deelnemer in te schrijven voor een andere cursus of dezelfde cursus op een latere datum, van Van Leijen Overheidsrecht, onder verrekening van hetgeen reeds aan cursusgeld is betaald.

Artikel 9 – Annulering, uitstel en weigering van de cursus

 1. Een opdrachtgever heeft na inschrijving, zoals bedoeld in artikel 7, een termijn van 2 weken bedenktijd, waarbinnen opdrachtgever kostenloos de inschrijving kan annuleren.
 2. Van Leijen Overheidsrecht heeft het recht tot één week voor de cursusdatum een cursus te annuleren of uit te stellen indien daartoe door Van Leijen Overheidsrecht voldoende reden aanwezig wordt geacht, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende inschrijvingen.
 3. Indien daartoe door Van Leijen Overheidsrecht voldoende reden aanwezig wordt geacht, kan Van Leijen Overheidsrecht besluiten de uitvoering van een cursus (ook) op een andere plaats en/of locatie te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld, bijvoorbeeld als gevolg van te veel inschrijvingen.
 4. Eveneens heeft Van Leijen Overheidsrecht het recht een deelnemer om haar moverende redenen de inschrijving te weigeren.
 5. In genoemde gevallen heeft een opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige bedrag.
 6. Bij datumwijziging van een cursus door Van Leijen Overheidsrecht is een opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum de opdrachtgever, dan wel diens ingeschreven deelnemer, niet schikt.
 7. Van annulering is geen sprake in geval een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever ingeschreven deelnemer(s) na aanvang van een cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt. Alsdan bestaat er geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

Artikel 10 – Prijzen cursussen

 1. Prijzen voor cursussen zijn bindend.
 2. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief kosten van studiemateriaal en verblijfkosten van deelnemers, zoals vermeld in de folder.
 3. Prijzen zijn inclusief administratiekosten, tenzij anders aangegeven en onverminderd artikel 8 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Van Leijen Overheidsrecht kent een klachtenregeling.

Titel III – Overige bepalingen

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Indien Van Leijen Overheidsrecht aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Van Leijen Overheidsrecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Leijen Overheidsrecht is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Van Leijen Overheidsrecht aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Leijen Overheidsrecht beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Van Leijen Overheidsrecht is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Van Leijen Overheidsrecht is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Leijen Overheidsrecht aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Leijen Overheidsrecht toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Van Leijen Overheidsrecht is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste be-sparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Van Leijen Overheidsrecht of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13 – Eigendomsrecht

 1. Van Leijen Overheidsrecht behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Van Leijen Overheidsrecht verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Van Leijen Overheidsrecht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Van Leijen Overheidsrecht behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Leijen Overheidsrecht partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van Van Leijen Overheidsrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Van Leijen Overheidsrecht het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Van Leijen Overheidsrecht.